Criw Cymraeg

Bob mis Medi mae tri plentyn o bob blwyddyn yn cael eu ethol i fod yn aelod o'r Criw Cymraeg.  Mae'r disgyblion yn mynychu cyfarfodydd misol i drafod targedau ac ein camau nesaf fel ysgol.  

Criw Cymraeg 2021

 

Mae gan aelodau o'r Criw Cymraeg nifer o gyfrifoldebau, sydd yn cynnwys:

-annog disgyblion i siarad Cymraeg

-gwobrwyo tocynnau i wario yn siop Criw Cymraeg

-annog plant i gael agwedd positif tuag at yr iaith Gymraeg

 

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio tuag at y Wobr Aur. I ennill y wobr mae rhaid cyflawni nifer o dargedau. Mae'r Criw Cymraeg yn rhan fawr o gyrraedd y wobr.

 

Every year three children from each year group are nominated by fellow pupils to be a member of Criw Cymraeg.  They attend monthly meetings to discuss targets and our next steps as a school.  

 

Members of Criw Cymraeg have a range of responsibilities which include:

-encouraging pupils to speak Welsh

-awarding tokens to spend in the Welsh shop

-encourage children to have a positive attitude towards the Welsh language

 

We are currently working towards the Gold Award which involves achieving a number of targets.  Criw Cymraeg members are heavily involved in reaching the award.